Pályázatok

ADATVÉDELEM
A Sheet Metal Technológia Kft. adatkezelési szabályzata

A Sheet Metal Technológia Kft (továbbiakban: Szolgáltató) az adatok kezelésében és feldolgozásában a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerint jár el.

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A honlap használatával mint felhasználó elfogadod jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

Fogalmak

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) rendelkezik az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokról.

A törvény értelmében:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:
Az adatkezelő neve: SHEET METAL TECHNOLÓGIA Kft.
Székhelye: 8300 Tapolca, Martinovics utca 13. (Székhely)
Az adatkezelő adószáma: 22683995-2-19
A kapcsolattartó neve: Horváthné Szi-Péter Otília
Telefonszáma: 06/30-617-6030
E-mail címe: szerszamgep@smtech.hu
Adatkezelési nyilvántartási számaink: NAIH-64215/2013, NAIH-64588/2013

Az adatkezelés és jogalapja

Az adatkezelés, így a honlapon regisztráló felhasználókra vonatkozó adatok rögzítése, a felhasználók új gépekről, technológiákról, akciós ajánlatokról való tájékoztatásához szükséges mértékben történik.
A személyes adatok kezelésére az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.
nem használja fel az Ön személyes adatait direkt marketing célokra anélkül, hogy Önnek “visszalépési” lehetőséget biztosítana; valamint

A kezelt adatok köre

A Szolgáltató a hírlevélre való regisztrációkor megadott adatokat kezeli.
A regisztráció során a felhasználóknak az alábbi adatokat szükséges megadnia:♦   Cég neve
♦   Cég címe
♦   Cég telefonszáma
♦   Cég kapcsolattartója
♦   Kapcsolattartó telefonszáma:
♦   Kapcsolattartó e-mail címe
♦   Cég weblap címe
Adatfeldolgozás
Az adatok feldolgozását is a Sheet Metal Technológia Kft végzi.

Adattovábbítás
A Sheet Metal Technológia Kft az adattovábbítást nem végez.

Az adatkezelés célja

A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelésének célja:♦   a regisztrált felhasználók rendszeres értesítése új gépekről, új technológiákról,akciós ajánlatokról
♦     illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása.

Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényekben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.
A regisztrált felhasználók a regisztrációval hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szolgáltató. rendszeresen elektronikus hír- és reklámlevelet küldjön a regisztráció során megadott email címükre.Az elektronikus hír- és reklámlevél szolgáltatásra bárki feliratkozhat a szükséges adatok honlapon történő megadásával.

Reklámot a hírlevelek is tartalmazhatnak.
A hír- és reklámlevél szolgáltatásról a Szolgáltató fent meghatározott címén bármikor le lehet iratkozni.

Az adatkezelés időtartama
A regisztráció során megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik. A Sheet Metal Technológia Kft az adatokat az érintett kérésére történő törlésig kezeli.

Adattovábbítás
A felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben kerülhet sor.

Adatbiztonság
A Szolgáltató. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A Sheet Metal Technológia Kft. megfelelő intézkedésekkel, és informatikai eszközökkel védi a kezelt adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatok módosítása, törlése, tiltakozás az adatkezelés ellen

A felhasználó az adatainak módosítását az iroda@smtech.hu email címre küldött levél útján kérheti.
A felhasználó bármikor jogosult adatainak törlését, az adatkezelés megtiltását kérni az iroda@smtech.hu email címre küldött levél útján. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 30 munkanapon belül törli az adatokat.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségei

A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az iroda@smtech.hu email címre küldött levél útján. A Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, és időtartamáról.A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, email útján adja meg a kért tájékoztatást.
A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján jogainak megsértése esetén bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-391-1400, elnök: dr. Péterfalvi Attila) fordulhat.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása
A Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az adott felhasználóval szemben. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.

A Sheet Metal Technológia Kft. Adatvédelmi IrányelveiA Sheet Metal Technológia Kft. (későbbiekben: Szolgáltató) tiszteletben tartja az Ön személyes adatainak titkosságához való jogát. Az alábbi Irányelvek összefoglalják milyen személyes azonosításra alkalmas információt kérhetünk, és hogyan használhatjuk fel ezeket az információkat. Az alábbi Irányelvek egyéb, adatok titkosságával kapcsolatos fontos témákat is tartalmaznak.

A Sheet Metal Technológia Kft. (későbbiekben: Szolgáltató) tiszteletben tartja az Ön személyes adatainak titkosságához való jogát. Az alábbi Irányelvek összefoglalják milyen személyes azonosításra alkalmas információt kérhetünk, és hogyan használhatjuk fel ezeket az információkat. Az alábbi Irányelvek egyéb, adatok titkosságával kapcsolatos fontos témákat is tartalmaznak.

A Sheet Metal Technológia Kft. Internetes Adatvédelmi IrányelveiA Szolgáltató alapelve minden alkalmazható titoktartási és adatvédelmi törvénynek megfelelni. Ez az elkötelezettség jól tükrözi, milyen fontos értéknek tekintjük alkalmazottaink, ügyfeleink, üzleti partnereink és más, velünk személyes információkat megosztók bizalmának elnyerését és megőrzését.

Az alábbi Internetes Adatvédelmi Irányelvek (továbbiakban az “Irányelvek”) meghatározzák, milyen módon védi a Sheet Metal Technológia Kft. az Ön személyes adatait. Az Irányelvekben a továbbiakban a “személyes információ” alatt az Ön személyének azonosítására önmagában vagy más rendelkezésünkre álló információval együttesen alkalmas információ értendő.

Az Ön beleegyezéseWeboldalunk használatával vagy az Önre vonatkozó személyes információknak a részünkre történő továbbításával Ön a beleegyezését adja, hogy a cégünk Öntől személyes adatokat gyűjtsön és használjon fel az Irányelvekben meghatározott módon, az Adatvédelmi Nyilatkozatoknak megfelelően.

Személyes adtok gyűjtésére, felhasználására és közzétételére vonatkozó korlátozásokA Kft. weboldalán történő személyes adat gyűjtése alkalmával, a vonatkozó törvények szerint megkövetelt mértékben:

megfelelő időben és megfelelő módon értesíti Önt adatkezelési gyakorlatáról;
kizárólag az Ön kifejezett vagy utaló beleegyezésével gyűjt vagy használ Önről személyes információt, a személyes információ érzékenységétől, a jogi követelményektől és egyéb tényezőktől függően;
kizárólag meghatározott, korlátozott célokra gyűjt Öntől személyes információt. az általunk gyűjtött információ releváns, adekvát, és nem haladja meg a gyűjtés eredeti céljának megfelelő mértéket;
az Ön személyes adatait kizárólag azzal a céllal dolgozza fel, melyre eredetileg gyűjtötte vagy amelyre Ön azt megelőzően beleegyezését adta;
nem használja fel az Ön személyes adatait direkt marketing célokra anélkül, hogy Önnek “visszalépési” lehetőséget biztosítana; valamint
megfelelő lépéseket tesz, szerződéssel vagy egyéb módon, az Ön személyes adatainak megfelelő védelem biztosítása érdekében

A weboldalunkon gyűjtött információ és felhasználhatóságaAmikor Ön hozzáfér weboldalunkhoz, háromféle módon gyűjthetünk információt Önről:

Az Ön web keresője által felénk közölt információCégünk gyűjti az Ön internetes keresője által felénk közölt információkat. Ez többnyire tartalmazza az Ön internet szolgáltatójának IP címét, az operációs rendszer nevét (pl. Macintosh ® vagy Windows ®), valamint a kereső nevét és verzióját (mint például Internet Explorer® vagy Firefox®). Az általunk kapott információ az Ön keresőjének beállításaitól függ. Kérjük, ellenőrizze keresőjét, ha meg kívánja tudni, milyen információt küld vagy hogyan változtathatók meg a beállítások.

A keresők által közölt információ nem azonosítja az Ön személyét. Ezt az információt statisztikák összeállításához használjuk fel, melyek segítségével javíthatjuk oldalaink színvonalát és kompatibilissé tehetjük az Internetes látogatóink által használt technológiákkal.
Az Ön számítógépén “Süti” (“Cookie”) elhelyezésével gyűjtött információA Kft egy, az Ön számítógépének merevlemezére installált, úgynevezett címke vagy “tag” segítségével is szerezhet Önről információt. Ezt nevezik “süti”-nek (“cookie”).

Weboldalunk használ úgynevezett “session cookies” alkalmazást. Ez a “session cookie” alkalmazás felcímkézi az Ön számítógépét egy a számítógép által generált egyedi azonosítóval, amikor Ön belép az oldalunkra. Egy ilyen típusú alkalmazás nem azonosítja Önt személy szerint, és lejár a hatóideje, amikor Ön bezárja a keresőt. A “süti” (cookie) alkalmazást arra használjuk, hogy statisztikai adatokat gyűjtsünk arról, milyen módon használják látogatóink oldalainkat – milyen oldalakat látogatnak, melyik linkeket használják, és mennyi időt töltenek el egy adott oldalon. Cégünk statisztikai formában elemzi az így nyert adatokat (ezek az úgynevezett “clickstream” adatok), hogy pontosabb képet kapjunk látogatóink érdeklődési köréről és igényeiről, melyet oldalaink tartalmának és funkcionalitásának tökéletesítésére használunk fel.

Ha Ön nem kíván “süti”-ket (cookie) kapni, keresőjének beállításával elutasíthatja azokat vagy figyelmeztetést kaphat, amikor a számítógépére “süti” (cookie) kerül fel. Bár nem szükséges “süti” (cookie) alkalmazást fogadnia a weboldalunk használatakor, lehetséges, hogy Ön nem tudja teljes mértékben kihasználni az oldalon rendelkezésre álló funkciókat, ha keresője elutasítja az általunk küldött “süti” (cookie) alkalmazást.
Az Ön által megadott információkCégünk olyan információt is gyűjt, melyet Ön internet oldalunk látogatása során önkéntesen és tudatosan nyújt számunkra, például amikor Ön elektronikus levelezőlistára iratkozik fel, vagy e-mailben visszajelzést küld. Sok esetben ez az információ személyes adatokat tartalmaz.

A Sheet Metal Technológia Kft arra a célra használja fel ezt az információt, amire Ön szándéka szerint adta. Például, ha a hírlevélre történő feliratkozáshoz Ön megadja az e-mail címét, címét arra használjuk fel, hogy hírleveleinket elküldjük Önnek.
Személyes adatok megosztásaA Sheet Metal Technológia Kft nem továbbítja személyes adatait levelezési listákkal foglalkozó cégeknek, brókereknek.

Bizonyos korlátozott körülmények között a Kft megoszthatja vagy átadhatja az Önre vonatkozó személyes információt nem kapcsolódó harmadik feleknek. Például kiadhat Önről személyes információt harmadik félnek (i) az Ön kérésére; (ii) törvényi követelménynek vagy bírósági végzésnek engedelmeskedve; (iii) lehetséges bűntény kivizsgálásának okán, mint személyazonosság eltulajdonítása; (iv) a Kft értékesítése, vásárlása, fúziója, átszervezése, likvidációja vagy megszűntetése kapcsán; vagy (v) hasonló körülmények között. Ilyen esetekben cégünk megteszi a megfelelő lépéseket az Ön személyes adatainak védelmében. A (iv) és (v) alpontban foglalt adattovábbításokhoz előzetesen kikérjük az Ön hozzájárulását.

Személyes adatok megosztásaAz Önre vonatkozó személyes adatokat cégünk adatbázisaiban tájoljuk. A Kft. méltányos biztosítékot tart fenn az Önre vonatkozó személyes információ bizalmasságának, biztonságának és integritásának megőrzésére. Bár a megfelelő biztonsági intézkedések megtétele elősegíti az Önre vonatkozó személyes információk megóvását az illetéktelen közzététellel, visszaéléssel vagy változtatásokkal szemben, mint ahogyan bármely Internettel kapcsolatban álló számítógépes hálózat esetében is, nem garantálhatjuk az Interneten keresztül nyújtott információ biztonságát és nem vállalunk felelősséget a biztonsági rendszer általunk nyújtott ésszerű és méltányos felügyelete ellenére történő feltörése esetén.

Linkek Harmadik fél Internet oldalairaCégünk weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, melyek cégünk által üzemeltetett Internet oldalakra vezetnek. Ezeket a linkeket szolgáltatásként biztosítjuk Önnek és ez nem jelenti azt, hogy cégünk jóváhagyja ezeknek az oldalaknak a tevékenységét, tartalmát és nem jelent semmiféle kapcsolatot az oldalak operátoraival sem. Cégünk nem kontrollálja ezeket az oldalakat és nem felelős tartalmukért, biztonságosságukért, vagy adatvédelmi gyakorlatukért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatvédelmi politikáját, mielőtt az oldalt használná vagy adatait megadná.

Hozzáférés személyes adatokhozÖn felülvizsgálhatja, javíthatja és frissítheti az Önre vonatkozó személyes információkat, melyeket felénk weboldalunkon vagy e-mail címünkre megküldve közölt, az iroda@smtech.hu-ra küldött e-maillel.

Gyermekek és szülőkEz a weboldal 16 év alatti gyerekeknek nem ajánlott. Ezen korcsoporttól weboldalunkon szándékosan nem gyűjtünk személyes adatokat. Megkérjük a felhasználókat, hogy mérlegeljék, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására például szüleik előzetes beleegyezésére. Amennyiben igen kérjük, hogy e nélkül ne adjanak meg információkat. Tekintettel arra, hogy a Sheet Metal Technológia Kft. a felhasználóval a jelen weboldal használata során személyes kapcsolatba nem kerül, a jelen pontnak való megfelelést a felhasználó köteles biztosítani. Amennyiben észleljük, hogy valamely személy a szükséges engedély nélkül ad meg személyes adatokat, minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely jogosulatlan személy által került a birtokunkba.

Egyéb rendelkezésekA Sheet Metal Technológia Kft. adatkezelése során az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét:

elnök: dr. Péterfalvi Attila
levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834
cim: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
tel: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@nai.hu

Kérdések az Irányelvekkel és az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatbanÖn az adatkezelésről tájékoztatást kérhet. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a kezelt adatok körére, azok forrásaira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre. Cégünk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadja a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Ha bármi kérdése van a fentiekben megfogalmazott Irányelvekkel, vagy a Weboldal Adatvédelmi Nyilatkozatával, illetve az Önre vonatkozó személyes információk kezelésével kapcsolatban, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az iroda@smtech.hu e-mail címre küldött levelével, vagy írjon cégünk postai címére: 8300 Tapolca, Nagyköz u. 7. II/7.

Változások az Irányelvekkel és az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatbanCégünk fenntartja a jogot arra, hogy bármikor és előzetes figyelmeztetés nélkül frissítse vagy módosítsa az Irányelveket úgy, hogy az Irányelvek új változatát a weboldalon közzéteszi. Továbbá fenntartja a jogot arra, hogy bármikor és előzetes figyelmeztetés nélkül frissítse az Adatvédelmi Nyilatkozatot úgy, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozat új változatát cégünk weboldalunkon közzéteszi.

A fenti Irányelvek utolsó felülvizsgálatának időpontja: 2013. május.

Egyedi ajánlatot szeretnék

Ingyenesen, minden kötelezettségtől mentesen elkészítjük ajánlatunkat az Ön igényeinek és elvárásainak leginkább megfelelő szerszámgépre legjobb szaktudásunk szerint.

Egyedi ajánlatot szeretnék

Ingyenesen, minden kötelezettségtől mentesen elkészítjük ajánlatunkat az Ön igényeinek és elvárásainak leginkább megfelelő szerszámgépre legjobb szaktudásunk szerint.